Medlemsinformation

Byte av Fastighetsägare – meddela styrelsen på info@helgesas.se

Våra vägar – Samfällighetens, allas vårt gemensamma ansvar, gäller vägarna Dämmet, Helgesåsvägen, Lottas väg, Lugnet och Utmarksvägen

Hastigheten får inte överstiga 30 km/tim. Har du gäster, entreprenörer eller andra besökare till din fastighet, informera dem om att hastighetsbegränsningen gäller hela vägsträckan.
Var rädd om de oskyddade trafikanterna, de är dina grannar, deras barn, hundar eller katter.
Sakta ner när du passerar gående! Använd reflex om du är fotgängare och det är mörkt! 30 km/tim gäller alla alltid!

Skador på vägen – Om du har arbete på din tomt/fastighet som kräver tunga transporter, t.ex. grävmaskiner och andra tunga fordon, meddela styrelsen. Du är skyldig att återställa vägen i det skick den var innan arbetena påbörjades.
”Länsstyrelsens anläggningsbeslut: Skador som uppkommer genom onormal förslitning till följd av trafik med tunga fordon i samband med skogsavverkning, byggnation och dylikt, i regel genom att marken används vid olämpligt väglag, skall repareras på bekostnad av den eller de fastighetsägare, för vars fatigheter trafiken utförts.”

Parkeringsförbud – Det råder parkeringsförbud längs våra vägar, framkomlighet för utryckningsfordon måste prioriteras. De utrymmen som finns, anlagda eller naturliga mötesplatser, måste vara fria för framkomlighet vid mötande trafik.
Förbud att parkera längs vägarna gäller alla alltid!

Farthinder – För de flyttbara vägbulorna ansvarar den som har önskat vägbulorna vid sin fastighet, enligt särskild överenskommelse med styrelsen. Varje vägbula kostar mycket i inköp varför det är viktigt att vi är rädda om dem.

Siktröjning – Vägsamfälligheten vädjar till fastighetsägarna att bidra till ökad trafiksäkerhet och trevnad i området genom att undanröja siktskymmande växtlighet på tomterna.
Häckar och annan skrymmande växtlighet vid vägkorsningar och kurvor ska skäras ner till högsta höjd av 80 cm över vägbanan på en stäcka av minst 10 m från tomtgränsen.

Djurägare– Har Du hund eller häst, ta upp bajset som hamnar på vägen eller i vägkanten!

Skräp
– Ta med dig skräp, cigarettfimpar etc hem, släng det inte i diket!

Slitageersättning

På årsmötet 2017 beslutades att slitageersättningen avskaffades.

Parkeringsböter

Det råder parkeringsförbud på området och boende uppmanas att bötfälla bilar som står parkerade utanför tomterna som man inte känner till. Detta r helt enkelt för att vi ska ha kontroll på vilka bilar som rör sig i området. Man skriver ut Parkeringsboten, fyller i den och sätter den på bilen. Sedan fotar man bilen och skickar den till ordforande@helgesas.se så att ordföranden har koll på vilka bilar som lappas.